دوربین مدار بسته بولت - دوربین مداربسته بولت

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2642FWD-IS دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2642FWD-IS
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2652F-IS دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2652F-IS
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2052-I دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2052-I
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2020F-I دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2020F-I
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT5 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT5
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT3
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT1 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT1
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C5T-IT5 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C5T-IT5
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IR دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IR
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT5
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT3
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT1 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT1
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IR دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IR
مشاهده جزئیات محصول
Hikvision 1281P-VFIR3 Hikvision 1281P-VFIR3
مشاهده جزئیات محصول
Hikvision 11A1P-VFIR Hikvision 11A1P-VFIR
مشاهده جزئیات محصول
Hikvision 1682P-IT3 Hikvision 1682P-IT3
مشاهده جزئیات محصول
Hikvision 1582P-IR Hikvision 1582P-IR
مشاهده جزئیات محصول
Hikvision 1512P-IR Hikvision 1512P-IR
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT5 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT5
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT3
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT1 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT1
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C5T-VFIR3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C5T-VFIR3
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته بولت کی دی تی KDT KT-D30P20V دوربین مداربسته بولت کی دی تی KDT KT-D30P20V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KT-B50P20V دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KT-B50P20V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KT-B50P13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KT-B50P13V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50P30V دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50P30V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70S20V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70S20V
مشاهده جزئیات محصول

By Order

دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50S20V دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50S20V
مشاهده جزئیات محصول

By Order

دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30S20F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30S20F
مشاهده جزئیات محصول

By Order

دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70P20V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70P20V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50P20V دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50P20V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P20V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P20V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P20F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P20F
مشاهده جزئیات محصول

By Order

دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70S13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70S13V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50S13V دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50S13V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B30S13F دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B30S13F
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P13F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P13F
مشاهده جزئیات محصول

By Order
 

دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70P13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70P13V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B50P13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B50P13V
مشاهده جزئیات محصول

By Order

دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P13V
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KT-B30P13F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KT-B30P13F
مشاهده جزئیات محصول
T7733 T7733
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هانی ول Honeywell CALIPB-IAIV-40P دوربین مدار بسته بولت هانی ول Honeywell CALIPB-IAIV-40P
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هانی ول Honeywell CALIPB-BIV-40P دوربین مدار بسته بولت هانی ول Honeywell CALIPB-BIV-40P
مشاهده جزئیات محصول
Raster RS-140SH Raster RS-140SH
مشاهده جزئیات محصول
Raster RS-175SH3 Raster RS-175SH3
مشاهده جزئیات محصول
Raster RS-215SH3 Raster RS-215SH3
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1200RP-VF-IRE6 دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1200RP-VF-IRE6
مشاهده جزئیات محصول
Guard Pioneer-B700 Guard Pioneer-B700
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2622FWD-IS دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2622FWD-IS
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2620F-IZ دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2620F-IZ
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS
مشاهده جزئیات محصول
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2620F-I دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2620F-I
مشاهده جزئیات محصول

Notfound

دوربین مدار بسته بولت - دوربین مداربسته بولت

از ویژگی های بارز دوربین مدار بسته بولت، قابلیت دید در شب با تکنولوژی مادون قرمز و سازگاری با شرایط گوناگون محیطی است که این امر باعث می شود دوربین مداربسته بولت، از سیستم های امنیتی مناسب برای استفاده در محیط باز باشد.

در واقع این دوربین مدار بسته در برابر ذرات ریز گرد و غبار و همچنین رطوبت زیاد به خوبی مقاومت نشان می دهد و همچنین قابلیت دید در شب با برد تصویر بالا به وسیله دوربین مادون قرمز باعث شده تا دوربین مداربسته بولت بهترین گزینه برای استفاده در محیط های باز مانند خیابان ها، محوطه ها و ... باشد.
همچنین حالت لنز این دوربین نیز همانند دوربین مدار بسته دام به دو صورت ثابت و متحرک می باشد که برای نیازهای متفاوت قابل استفاده است.
در کنار این توضیحات لازم است این را هم بگوییم که می توان برای ارتقای کیفیت دوربین مدار بسته بولت، از لوازم جانبی دوربین مدار بسته مانند لنز، کابل و آداپتور بهره برد که برای اطلاعات بیشتر می توانید در همین سایت توضیحات این محصولات را مطالعه نمایید.

خرید دوربین مدار بسته بولت

خرید دوربین مدار بسته بولت با توجه به اندازه و پیچیدگی محیطی به خصوص محیط های باز می تواند به تعداد زیاد یا کم انجام گیرد. مشخصات مهمی که باید در خرید دوربین مداربسته بولت مدنظر قرار داد تشابه زیادی با دوربین مدار بسته دام و دوربین مدار بسته باکس دارد.

البته یک سری از این مشخصات از ویژگی های خاص دوربین مداربسته به حساب می آیند. به طور مثال قابلیت دوربین مدار بسته تحت شبکه و یا قدرت و برد دوربین مادون قرمز که بیشتر در دوربین مدار بسته بولت دیده می شود.
دوربین مدار بسته هایک ویژن، دوربین مدار بسته کی دی تی و دوربین مدار بسته ام اس کو از برندهای برتر این محصول هستند که در خرید دوربین مدار بسته بولت بسیار مورد استقبال مشتریان قرار می گیرند و به دلیل کیفیت بالایی که دارند، فروشگاه لوازم دیجیتال ایده برتر پارسیان به جهت رضایت مشتریان خود، اقدام به فروش این محصولات در انواع مختلف نموده است.