در ابتدا مدرسه هوشمند و چه کاربردی دارد؟ مهم ترین و اصلی ترین ایجاد مدرسه های هوشمند به خاطر حضور رایانه ها می باشد. نرم افزارهای هوشمند سازی برای کمک به معلم در نظر گرفته شده است که برای آموزش محتوای آموزشی هوشمند معلم نقش فناور را دارد و در عمل تدریس بر عهده نرم افزار هوشمند می باشد. دانش آموزان در مدارس هوشمند به راحتی می توانند به کسب و پردازش انبوهی از اطلاعات بپردازند و یاد بگیرند و همین نرم افزارهای هوشمند در سرعت یادگیری دانش آموزان نقش به سزایی دارد و حجم مطالب آموزشی بیشتری معلم ها می توانند به دانش آموزان خود یاد بدهند. مثلا با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی آزمایشگاه ها دانش آموزان می توانند به صورت بخصری اطلاعات زیادی را کسب کنند.

مدرسه هوشمند چیست ؟

مدرسه هوشمند چیست ؟

در واقع مدرسه هوشمند محیط آموزشی است که در جهت فرآیند یادگیری و بهبود مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته بازسازی شده است تا کودکان را برای عصر اطلاعات آماده سازند.

مهم ترین وسایل و تجهیزات آموزشی که در مدارس هوشمند در کلاس درس موجود می باشد: وجود کامپیوتر در کلاس استفاده از دستگاه نمایشگر بزرگ (مانیتور بزرگ – ویدئو پروژکتورکیت هوشمند ساز، برد هوشمند ساز و ....... مورد استفاده قرار می گیرند.

مزایا و اصول اساسی هوشمند سازی مدارس عبارتند از :

برگزاری آزمون های آنلاین می تواند اضطراب و استرس دانش آموزان را از برگه امتحان از بین ببرد و تصحیح صحیح و کامل برگه های امتحانی توسط معلم و به صورت دستی انجام نشود.

با استفاده از تکنیک بصری سازی در مدارس هوشمند سازی سرعت بیشتری در یادگیری منابع عظیم اطلاعاتی و تولید محتوا برای دانش آموزان فراهم می کنند.

با استفاده از بازی های آموزنده در مدارس هوشمند باعث تسریع در یادگیری و عدم وجود خستگی و کسلی در دانش آموزان در هنگام یادگیری می شود.

دو اصل اساسی در هوشمند سازی مدارس که توسط دیوید پرکیز و همکارانش در دانشگاه ها مطراح شده است :

یادگیری نتیجه تامل و تفکر است و به همه دانش آموزان در مدرسه هوشمند سازی شده باید آموخت و یاد بگیرند.

به کمک فرآیند هوشمند سازی مدارس می توان آموزشی که دارای درک عمیق یادگیری است را به وجود آورد.