گیت فروشگاهی RF - گیت فروشگاهی AM - گیت فروشگاهی EM

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
گیت فروشگاهی گیت وی نقره ای Gateway power gate گیت فروشگاهی گیت وی نقره ای Gateway power gate
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی D700H گیت فروشگاهی D700H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent F400 گیت فروشگاهی پریونت Prevent F400
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی D100 گیت فروشگاهی D100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent A400 گیت فروشگاهی پریونت Prevent A400
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی Pro Wide RF گیت فروشگاهی Pro Wide RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی Pro Plexi RF گیت فروشگاهی Pro Plexi RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی Pro Glass RF گیت فروشگاهی Pro Glass RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی Pro Wood RF گیت فروشگاهی Pro Wood RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی Slim RF گیت فروشگاهی Slim RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی Wide RF گیت فروشگاهی Wide RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی جفت آنتن ژیکان Jikan AM گیت فروشگاهی جفت آنتن ژیکان Jikan AM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی جفت آنتن پارتاک Partak RF گیت فروشگاهی جفت آنتن پارتاک Partak RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی جفت آنتن ژیکان Jikan RF گیت فروشگاهی جفت آنتن ژیکان Jikan RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی جفت آنتن پارتاک Partak AM گیت فروشگاهی جفت آنتن پارتاک Partak AM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی سه آنتن ژیکان Jikan AM گیت فروشگاهی سه آنتن ژیکان Jikan AM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی سه آنتن ژیکان Jikan RF گیت فروشگاهی سه آنتن ژیکان Jikan RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی تک آنتن پارتاک Partak AM گیت فروشگاهی تک آنتن پارتاک Partak AM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی تک آنتن پارتاک Partak RF گیت فروشگاهی تک آنتن پارتاک Partak RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی تک آنتن دنا Dena RF گیت فروشگاهی تک آنتن دنا Dena RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی سه آنتن پارتاک Partak RF گیت فروشگاهی سه آنتن پارتاک Partak RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی تک آنتن ژیکان Jikan AM گیت فروشگاهی تک آنتن ژیکان Jikan AM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی سه آنتن پارتاک Partak AM گیت فروشگاهی سه آنتن پارتاک Partak AM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی تک آنتن ژیکان Jikan RF گیت فروشگاهی تک آنتن ژیکان Jikan RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی C100 گیت فروشگاهی C100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی B700 گیت فروشگاهی B700
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی B100 گیت فروشگاهی B100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت ضد سرقت viobi tech گیت ضد سرقت viobi tech
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent P400 گیت فروشگاهی پریونت Prevent P400
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent P300 گیت فروشگاهی پریونت Prevent P300
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی گیت وی Gateway External v2 گیت فروشگاهی گیت وی Gateway External v2
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی اوپال Opal گیت فروشگاهی اوپال Opal
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent PT301 گیت فروشگاهی پریونت Prevent PT301
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent MC302 گیت فروشگاهی پریونت Prevent MC302
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی G66 گیت فروشگاهی G66
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی جفت آنتن دنا Dena RF گیت فروشگاهی جفت آنتن دنا Dena RF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی گیت وی Gateway Stargate Silver گیت فروشگاهی گیت وی Gateway Stargate Silver
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی گیت وی کروم Gateway Chrome گیت فروشگاهی گیت وی کروم Gateway Chrome
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی رویال Royal گیت فروشگاهی رویال Royal
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی WG گیت فروشگاهی WG
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی نداپ Nedap FL45 گیت فروشگاهی نداپ Nedap FL45
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent MP301 گیت فروشگاهی پریونت Prevent MP301
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent FT301 گیت فروشگاهی پریونت Prevent FT301
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی نداپ Nedap FL30 گیت فروشگاهی نداپ Nedap FL30
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی امرسک Amersec Acrylic گیت فروشگاهی امرسک Amersec Acrylic
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent PC402 گیت فروشگاهی پریونت Prevent PC402
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی G56 گیت فروشگاهی G56
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent PC303 گیت فروشگاهی پریونت Prevent PC303
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent MC402 گیت فروشگاهی پریونت Prevent MC402
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent MC303 گیت فروشگاهی پریونت Prevent MC303
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent MP401 گیت فروشگاهی پریونت Prevent MP401
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent MC403 گیت فروشگاهی پریونت Prevent MC403
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent PC403 گیت فروشگاهی پریونت Prevent PC403
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی گارد وی Guardway A80 گیت فروشگاهی گارد وی Guardway A80
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی سنسورماتیک Sensormatic Ranger Antenna گیت فروشگاهی سنسورماتیک Sensormatic Ranger Antenna
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی سنسورماتیک Sensormatic RFID Synergy گیت فروشگاهی سنسورماتیک Sensormatic RFID Synergy
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی توکار سنسورماتیک Sensormatic 2.4m گیت فروشگاهی توکار سنسورماتیک Sensormatic 2.4m
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی سنسورماتیک Sensormatic Synergy 2.5 Acrylic Pedestal گیت فروشگاهی سنسورماتیک Sensormatic Synergy 2.5 Acrylic Pedestal
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گیت فروشگاهی پریونت Prevent FC303 گیت فروشگاهی پریونت Prevent FC303
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
گیت فروشگاهی RF - گیت فروشگاهی AM - گیت فروشگاهی EM

همانطور که می دانید، در راه اندازی یک فروشگاه عوامل و لوازم زیادی مورد نیاز است. از مهمترین آنها، بخش امنیت و مدیریت خرید است. در این بخش لوازم زیادی استفاده می شود که یکی از آنها گیت است. شاید بپرسید که گیت فروشگاهی چیست که باید بگوییم، گیت فروشگاهی به مجموعه دستگاه هایی گفته می شود که بخشی از آنها تگ نام دارد و روی اجناس قرار میگیرد و گیت اصلی که به شکل های مختلف ساخته شده و در خروجی ها نصب می گردد تا با عبور از میان آنها، تگ های روی لباس را شناسایی کرده و در صورت بروز سرقت اطلاع رسانی می کند. هم چنین از نام های دیگر این دستگاه می توان گیت دزدگیر فروشگاهی و گیت ضد سرقت فروشگاهی را نام برد. قیمت گیت ضد سرقت فروشگاهی با توجه به مدل و امکانات آن متفاوت است و باید مطابق با نیاز فروشگاه خریداری شود.

انواع گیت فروشگاهی

از آنجایی که انواع فروشگاه با اشکال و امکانات متفاوت وجود دارد، می تواند انواع گیت فروشگاهی نیز برای آنها بکار رود. در این بین، سه گروه اصلی از این گیت ها وجود دارد که به اختصار به معرفی آنها می پردازیم. گيت فروشگاهی EM  فركانس كاري كمتر از 10 كيلوهرتز دارد (معمولا حدود 3 كيلوهرتز). به علت برخي ويژگي هاي فني از جمله پايين بودن فركانس، گيت ضد سرقت EM  به صورت تك پايه قابل نصب نميباشد و حتما بايد به صورت دوپايه نصب شود. گیت فروشگاهی rf نوع دیگریست که با توجه به اسم آن فركانس كاري در محدوده فركانس راديويي دارند که مصارف خاص خود را دارا هستند. گیت فروشگاهی am نیز از نوع دیگری از انواع آنهاست که به دلیل نوع فناوری بکار رفته در آنها، محدوده بیشتر و سیعتری را پوشش میدهند.

اگر قصد خرید گیت فروشگاهی را دارید، شرکت ایده برتر پارسیان با ارائه خدمات مشاوره و راهنمای خرید گیت فروشگاهی می تواند متناسب ترین گیت را با توجه به فروشگاه شما معرفی نماید. انواع این گیت ها با کیفیت بالا در وبسایت این مجموعه قابل دسترس بوده و می توانید آنها را خریداری نمایید. در صورت وجود هرگونه مشکل و سوال، می توانید با شماره 73027 تماس گرفته تا مشاوران زبده این شرکت