پردازنده سرور

پردازنده سرور

پردازنده سرور خرید و مشاوره آسان محصولات
پردازنده سرور
RLS
Product rating: 5 out of 5 with 2650 ratings
Product review: 3 5
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
پردازنده سرور Intel Xeon E5640 پردازنده سرور Intel Xeon E5640 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4108 پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4108 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4110 پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4110 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2630L v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2630L v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4112 پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4112 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8168 پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8168 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2630 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2630 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4215 پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4215 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4114 پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4114 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2623 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2623 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5606 پردازنده سرور Intel Xeon E5606 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2643 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2643 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8160 پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8160 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2637 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2637 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2643 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2643 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4208 پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4208 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5620 پردازنده سرور Intel Xeon E5620 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4210 پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4210 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4116 پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4116 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2695 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2695 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6126 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6126 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6140 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6140 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6148 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6148 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6254 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6254 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6222V پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6222V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6150 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6150 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5222 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5222 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6244 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6244 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6146 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6146 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2660 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2660 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon X5660 پردازنده سرور Intel Xeon X5660 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2698 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2698 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon X5675 پردازنده سرور Intel Xeon X5675 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2650L v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2650L v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2650 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2650 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2603 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2603 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6128 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6128 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5220 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5220 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8153 پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8153 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5218 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5218 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6132 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6132 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5603 پردازنده سرور Intel Xeon E5603 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2699 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2699 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8156 پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8156 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6230 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6230 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8164 پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8164 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8170 پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8170 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2699 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2699 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon X5672 پردازنده سرور Intel Xeon X5672 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2630L v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2630L v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2687W v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2687W v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6262V پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6262V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2698 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2698 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2697 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2697 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6152 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6152 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5115 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5115 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2640 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2640 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2667 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2667 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5649 پردازنده سرور Intel Xeon E5649 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5645 پردازنده سرور Intel Xeon E5645 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5630 پردازنده سرور Intel Xeon E5630 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5118 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5118 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6144 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6144 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6242 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6242 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2687W v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2687W v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Bronze 3104 پردازنده سرور Intel Xeon Bronze 3104 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5122 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5122 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Bronze 3106 پردازنده سرور Intel Xeon Bronze 3106 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4216 پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4216 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8158 پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8158 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2680 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2680 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8180 پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8180 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8176 پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8176 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6252 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6252 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2683 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2683 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2660 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2660 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6240 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6240 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6142 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6142 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6154 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6154 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2690 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2690 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2697A v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2697A v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4214 پردازنده سرور Intel Xeon Silver 4214 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2637 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2637 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2620 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2620 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2695 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2695 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2609 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2609 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2690 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2690 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2603 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2603 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5215 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 5215 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon L5630 پردازنده سرور Intel Xeon L5630 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2609 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2609 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2623 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2623 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2670 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2670 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2667 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2667 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6130 پردازنده سرور Intel Xeon Gold 6130 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2630 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2630 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2640 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2640 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2620 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2620 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8280 پردازنده سرور Intel Xeon Platinum 8280 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2650L v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2650L v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2697 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2697 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon X5650 پردازنده سرور Intel Xeon X5650 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2683 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2683 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon X5670 پردازنده سرور Intel Xeon X5670 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2680 v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2680 v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2699A v4 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2699A v4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon E5-2650 v3 پردازنده سرور Intel Xeon E5-2650 v3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پردازنده سرور Intel Xeon L5640 پردازنده سرور Intel Xeon L5640 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
پردازنده سرور

سی پی یو سرور یکی از اصلی ترین قطعات سخت افزاری سرور است که وظیفه انجام پردازش ها و محاسبات را بر عهده دارد. در واقع پردازنده سرور را می توان مغز متفکر دستگاه دانست که تأثیر بسزایی بر روی کیفیت و سرعت عملکرد سرور دارد. انواع مختلفی از پردازنده مخصوص سرور در بازار موجود است که با توجه به نیاز خود و انتظاری که از میزان توان کاری سرور دارید، می توانید نسبت به خرید آنها اقدام کنید. شما می توانید برای دریافت راهنمایی و مشاوره رایگان در رابطه با نوع پردازنده مناسب با سرور مورد نظر خود با شماره 73027-021 تماس بگیرید.

خرید اینترنتی پردازنده سرور

به طور کلی مشخصات مهمی که در هنگام خرید سی پی یو سرور باید مورد توجه قرار دهید، شامل تعداد هسته، تعداد رشته پردازشی قابل اجرا، فرکانس پایه، میزان حافظه کش و توان حرارتی می شود. همچنین سازگاری پردازنده با سوکت مادربرد و حافظه های رم مورد استفاده تان بر روی دستگاه سرور اهمیت بالایی دارد و اگر می خواهید تا از عملکرد سریع و با کیفیت سرور بهره مند شوید، حتماً باید به این موضوع دقت کنید! چرا که ارتباط سریع تر پردازنده با مموری و تعامل با کیفیت تر آنها با یکدیگر، سبب اجرا شدن بهتر برنامه های مختلف بر روی سرور می شود.

اغلب بر روی سرورهایی با توان کاری بالا از سی پی یوهای سری زئون اینتل (ارائه شده در سال های 2017 و 2019) استفاده می شود. این پردازنده ها از قدرت پردازشی و سرعت محاسباتی بالایی برخوردارند و در آنها از تکنولوژی های پیشرفته اینتل مانند DL Boost ،RDT ،Speed Shift ،EPT و... بهره برده شده است. این تکنولوژی ها باعث می شوند تا سی پی یو ضمن ارائه عملکردی پربازده و هوشمند، مصرف انرژی بهینه ای نیز داشته باشند. پس اگر به دنبال سی پی یو برای سرورس با توان کاری بالا هستید، می توانید بر روی این پردازنده ها حساب باز کنید. همچنین نسخه های قدیمی تر پردازنده های سری زئون برای استفاده بر روی سرورهای کوچک، معمولی و متوسط نیز کارایی دارند. این نوع سرورها بیشتر در ادارات و شرکت های کوچک و محیط هایی مانند مدارس و واحد سایت دانشکده ها مورد استفاده قرار می گیرند. 

شرکت ایده برتر پارسیان با سابقه ای درخشان در زمینه فروش تجهیزات سرور از جمله پردازنده و حافظه سرور آماده ارائه انواع پردازنده با بهترین قیمت بازار به شما است. پس اگر قصد خرید cpu برای سرور خود را دارید، برای کسب اطلاعات لازم در رابطه با نحوه خرید آن از طریق شماره 73027-021 با کارشناسان شرکت ایده برتر تماس بگیرید. همچنین برای دریافت قیمت روز سی پی یو سرور می توانید به سایت شرکت ایده برتر مراجعه کنید و نسبت به خرید اینترنتی محصول مورد نظرتان اقدام نمایید.