مدیریت دانش

مدیریت دانش

امروزه در سازمانها 75% اطلاعاتی که افراد براي کارهاي تخصصی خود نیاز دارند، در مستندات سازمانی یافت نمی شوند. و همچنین بطور معمول 30 در صد وقت افراد صرف یافتن پاسخ براي مشکلاتی می شود که قبلاً در سازمان اتفاق افتاده و بر طرف شده است. در سازمان هر روزه با بازنشستگی و انتقال مدیران، خبرگان و متخصصان از سازمان ها و خروج ایشان، دانش و تجربه گرانقدرشان نیز با حامل آن به راحتی از سازمان ها خارج می شود بدون آنکه در جائی ضبط و ثبت شده و در اختیار جوان ترها و نسل آینده مسئولین سازمان قرار گیرد.در واقع نقش مدیریت دانش در سازمان در این لحظه بیش از هر زمان دیگری پررنگ می شود. مدیریت دانش، سازمان دادن به دانش و تجربه های افراد در سازمان است. کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حياتی سازمان، اشتراک دانش ميان يک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصميم گيري، افزايش بهره وری و نوآوری است. مديريت دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربيات با ارزش افزوده کارکنان، آسان کردن بازيابی دوباره و نگهداری آن بعنوان دارايی سازماني است. همچنین  کوششی برای تبديل دانش کارکنان (سرمايه انسانی) به دارايی مشترک سازمانی (سرمايه فکری ساختاری) است. در اغلب سازمانها یادگیري بسیار کند است که موجب تاخیر در ارائه خدمات بهتر و از دست رفتن فرصت ها می شد  و با گذشت زمان می توان موجبات عقب ماندگی و ورشستگی و نابودي سازمان ها را فراهم نماید. اما به کمک مدیریت دانش می توان علل مشکلات را شناسایی و با دادن راهکارها به حل آن پرداخت. همچنین در صورت بروز مجدد مشکل، به دلیل ذخیره در حافظه سازمانی می توان از آن استفاده کرد. که از جمله مزایای آن صرفه جویی در زمان و هزینه است که موجب ارزش افزوده در سازمان می شود.

مدیریت دانش به دنبال چیست؟

1)شناسائی خبرگان و افراد متخصص هر رشته و موضوع در سازمان و معرفی ایشان به عنوان سرمایه هاي اصلی سازمان و تسهیل دستیابی به ایشان.

2) مستند سازي تجربیات خبرگان، مدیران، بازنشستگان و...

3) ایجاد فرهنگ به اشتراك گذاري دانش و تجربیات در سازمان.

4) تلاش در جهت تبدیل دانش هاي نهان به دانش هاي آشکار.

5) جلوگیري از خروج تجربه ها و دانش خبرگان با خروج ایشان از سازمان.

6) ایجاد انگیزش در نیروهاي دانشی ، متخصص و خبره از طریق بها دادن به ایشان و کاهش احتمال خروج ایشان ( فرار مغزها) از سازمان .

7) کاهش دوباره کاري ها و جلوگیري از تکرار اشتباهات سازمان.

8) ارائه دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب و نیازمند آن دانش.

9) مهندسی دانش و برقراري امکان بازیابی دانش و مستندات در سازمان.

10) فراهم آوردن زمینه ها و بستر لازم براي تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده و دانش بنیان.

 

نتیجه :

مدیریت دانش کاهنده هزینه نادانسته ها و ارتقاء دهنده قابلیت هاي سازمان است.

مدیریت دانش
مدیریت دانش
Article rating: 4.5 out of 5 with 771 ratings

امروزه در سازمانها 75% اطلاعاتی که افراد براي کارهاي تخصصی خود نیاز دارند، در مستندات سازمانی یافت نمی شوند. و همچنین بطور معمول 30 در صد وقت افراد صرف یافتن پاسخ براي مشکلاتی می شود که قبلاً در سازمان اتفاق افتاده و بر طرف شده است. در سازمان هر روزه با بازنشستگی و انتقال مدیران، خبرگان و متخصصان از سازمان ها و خروج ایشان، دانش و تجربه گرانقدرشان نیز با حامل آن به راحتی از سازمان ها خارج می شود بدون آنکه در جائی ضبط و ثبت شده و در اختیار جوان ترها و نسل آینده مسئولین سازمان قرار گیرد.در واقع نقش مدیریت دانش در سازمان در این لحظه بیش از هر زمان دیگری پررنگ می شود. مدیریت دانش، سازمان دادن به دانش و تجربه های افراد در سازمان است. کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حياتی سازمان، اشتراک دانش ميان يک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصميم گيري، افزايش بهره وری و نوآوری است. مديريت دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربيات با ارزش افزوده کارکنان، آسان کردن بازيابی دوباره و نگهداری آن بعنوان دارايی سازماني است. همچنین  کوششی برای تبديل دانش کارکنان (سرمايه انسانی) به دارايی مشترک سازمانی (سرمايه فکری ساختاری) است. در اغلب سازمانها یادگیري بسیار کند است که موجب تاخیر در ارائه خدمات بهتر و از دست رفتن فرصت ها می شد  و با گذشت زمان می توان موجبات عقب ماندگی و ورشستگی و نابودي سازمان ها را فراهم نماید. اما به کمک مدیریت دانش می توان علل مشکلات را شناسایی و با دادن راهکارها به حل آن پرداخت. همچنین در صورت بروز مجدد مشکل، به دلیل ذخیره در حافظه سازمانی می توان از آن استفاده کرد. که از جمله مزایای آن صرفه جویی در زمان و هزینه است که موجب ارزش افزوده در سازمان می شود.

مدیریت دانش به دنبال چیست؟

1)شناسائی خبرگان و افراد متخصص هر رشته و موضوع در سازمان و معرفی ایشان به عنوان سرمایه هاي اصلی سازمان و تسهیل دستیابی به ایشان.

2) مستند سازي تجربیات خبرگان، مدیران، بازنشستگان و...

3) ایجاد فرهنگ به اشتراك گذاري دانش و تجربیات در سازمان.

4) تلاش در جهت تبدیل دانش هاي نهان به دانش هاي آشکار.

5) جلوگیري از خروج تجربه ها و دانش خبرگان با خروج ایشان از سازمان.

6) ایجاد انگیزش در نیروهاي دانشی ، متخصص و خبره از طریق بها دادن به ایشان و کاهش احتمال خروج ایشان ( فرار مغزها) از سازمان .

7) کاهش دوباره کاري ها و جلوگیري از تکرار اشتباهات سازمان.

8) ارائه دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب و نیازمند آن دانش.

9) مهندسی دانش و برقراري امکان بازیابی دانش و مستندات در سازمان.

10) فراهم آوردن زمینه ها و بستر لازم براي تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده و دانش بنیان.

 

نتیجه :

مدیریت دانش کاهنده هزینه نادانسته ها و ارتقاء دهنده قابلیت هاي سازمان است.

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی