پرینتر سوزنی - چاپگر سوزنی

پرینتر سوزنی - چاپگر سوزنی

پرینتر سوزنی - چاپگر سوزنی خرید و مشاوره آسان محصولات
پرینتر سوزنی - چاپگر سوزنی
RLS
Product rating: 5 out of 5 with 2650 ratings
Product review: 3 5
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • epson
 • Axiom
 • Olivetti
 • Jolimark
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ 350 پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ 350 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ 2190 پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ 2190 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی الیویتی Olivetti PassBook SP40 پرینتر سوزنی الیویتی Olivetti PassBook SP40 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson PLQ-22/22M پرینتر سوزنی اپسون Epson PLQ-22/22M وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ 300+ II پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ 300+ II وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی چک جولی مارک Jolimark BP-900K پرینتر سوزنی چک جولی مارک Jolimark BP-900K وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-2180 پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-2180 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی الیویتی Olivetti PR2E Passbook پرینتر سوزنی الیویتی Olivetti PR2E Passbook وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی الیوتی Olivetti PR90 Plus Passbook پرینتر سوزنی الیوتی Olivetti PR90 Plus Passbook وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP550 پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP550 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی الیویتی Olivetti PR4 SL Passbook پرینتر سوزنی الیویتی Olivetti PR4 SL Passbook وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی الیویتی Olivetti PB2 Passbook پرینتر سوزنی الیویتی Olivetti PB2 Passbook وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک +Jolimark CP-9000K پرینتر سوزنی جولی مارک +Jolimark CP-9000K وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP100F پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP100F وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2580n پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2580n وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2580 پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2580 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 4227 پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 4227 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2581 پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2581 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP350 پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP350 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2581n پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2581n وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2590 پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2590 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2591 پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2591 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2590n پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2590n وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک +Jolimark FP-8800K پرینتر سوزنی جولی مارک +Jolimark FP-8800K وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP750 پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP750 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی الیوتی Olivetti PR2 Plus پرینتر سوزنی الیوتی Olivetti PR2 Plus وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark BP-900KII پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark BP-900KII وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اوکیی Oki Microline 320 Turbo Plus پرینتر سوزنی اوکیی Oki Microline 320 Turbo Plus وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی پی اس آی PSi PR9 پرینتر سوزنی پی اس آی PSi PR9 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی الیوتی Olivetti MB-2 پرینتر سوزنی الیوتی Olivetti MB-2 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-300+II Colour پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-300+II Colour وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-2190IIN پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-2190IIN وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-2090IIN پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-2090IIN وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-2090II پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-2090II وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-590IIN پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-590IIN وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson FX-890IIN پرینتر سوزنی اپسون Epson FX-890IIN وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-590II پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-590II وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson FX-890II پرینتر سوزنی اپسون Epson FX-890II وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LX-1350 پرینتر سوزنی اپسون Epson LX-1350 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson DFX-9000N پرینتر سوزنی اپسون Epson DFX-9000N وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson FX-890A پرینتر سوزنی اپسون Epson FX-890A وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson DLQ-3500 پرینتر سوزنی اپسون Epson DLQ-3500 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson DFX-9000 پرینتر سوزنی اپسون Epson DFX-9000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LX-350 پرینتر سوزنی اپسون Epson LX-350 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson PLQ-20 پرینتر سوزنی اپسون Epson PLQ-20 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-50 پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-50 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-690 پرینتر سوزنی اپسون Epson LQ-690 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson PLQ-30 پرینتر سوزنی اپسون Epson PLQ-30 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اکسیوم Axiom RP835 پرینتر سوزنی اکسیوم Axiom RP835 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی اپسون Epson DFX-9000 پرینتر سوزنی اپسون Epson DFX-9000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP320 پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP320 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP321 پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP321 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2591n پرینتر سوزنی لکسمارک +Lexmark 2591n وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP520 پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP520 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP650 پرینتر سوزنی جولی مارک Jolimark DP650 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
پرینتر سوزنی - چاپگر سوزنی

ما گفتیم که پرینتر یا چاپگر یکی از پرکاربردترین دستگاه ها در بین ماشین های اداری می باشد. حال در بین انواع پرینترها (پرینتر جوهرافشان، پرینتر لیزری و پرینتر سوزنی) پرینتر سوزنی را می توان قدیمی ترین دستگاه پرینتر دانست که به دلیل کاربرد هایی که دارد، همچنان مورد استفاده بسیاری از شرکت ها، ارگان ها و موسسات قرار می گیرد.

اگر بخواهیم به طور اجمالی به توضیح عملکرد پرینتر سوزنی بپردازیم، باید بگوییم که نحوه چاپ این پرینتر بدین گونه است که سوزن های داخل هد چاپگر سوزنی جوهر را با ضربه زدن به نوار جوهر(مواد مصرفی چاپگر سوزنی) برداشته و آن را به صورت پیکسل به پیکسل و به شکل ماتریسی یا خطی بر روی کاغذ قرار می دهد.

عموماً جوهر چاپگر های سوزنی تک رنگ(مشکی) می باشند. هر چند جوهر های رنگی نیز برای این چاپگر ها وجود دارد. در واقع پرینتر سوزنی را می توان نوعی پرینتر سیاه و سفید دانست چرا که بیشتر استفاده ها از این پرینتر به همین منظور می باشد.

با وجود اینکه چاپگر سوزنی نسبت به چاپگر جوهرافشان و چاپگر لیزری کیفیت پایینی دارد، ولی به دلیل سرعت بالا و هزینه پایین مخصوصاً در حجم های چاپ بالا، در بسیاری از بانک ها، فروشگاه ها، ادارات، شرکت ها و همچنین برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

خرید پرینتر سوزنی

شاید تنوع پرینتر های سوزنی به اندازه پرینتر جوهرافشان و پرینتر لیزری نباشد. ولی با این وجود تفاوت های زیادی در چاپگر های سوزنی وجود دارد. از مشخصات مهمی که در هنگام خرید پرینتر سوزنی باید مدنظر قرار دهید، سرعت پرینتر(حرف در ثانیه)، کیفیت چاپ، ظرفیت کاغذ، سایز کاغذ چاپ(A4, A3, …)، قابلیت اتصال به دستگاه های مختلف (کامپیوتر و لپ تاپ، تبلت، موبایل و ...) و پورت های دستگاه و مواردی از این قبیل می باشد.

نکته دیگر اینکه برند پرینتر سوزنی خود، می تواند متضمن کیفیت محصول باشد. از جمله برندهای خارجی می توان به پرینتر سوزنی اپسون Epson، پرینتر سوزنی اچ پی hp، پرینتر سوزنی الیوتی Olivetti، پرینتر سوزنی سیکو SEIKO و از برندهای داخلی به پرینتر سوزنی مادیران اشاره کرد. یکی از پرتقاضاترین محصولات پرینتر سوزنی EPSON LQ 300 است که پاسخ گوی نیازهای ادارات و شرکت ها می باشد.