دستگاه حضور غیاب - قیمت دستگاه حضور غیاب

دستگاه حضور غیاب - قیمت دستگاه حضور غیاب

دستگاه حضور غیاب - قیمت دستگاه حضور غیاب خرید و مشاوره آسان محصولات
دستگاه حضور غیاب - قیمت دستگاه حضور غیاب
RLS
Product rating: 5 out of 5 with 2650 ratings
Product review: 3 5
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • Virdi
 • ZKTeco
 • Faratechno
 • Paliz Afzar
 • iFace
 • Ding
 • Faraafzar
 • ZKTeco
 • Karaban
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX2 دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX2 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX9 دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX9 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F400 دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F400 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارابان Karaban KTA-3450 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارابان Karaban KTA-3450 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارابان Karaban KTA-610 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارابان Karaban KTA-610 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC-2100 Plus دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC-2100 Plus وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara AC600 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara AC600 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara Af 490w دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara Af 490w وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi FOH02 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi FOH02 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco WL50 دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco WL50 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco K30 دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco K30 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco VF600 دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco VF600 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب زد کی تکو ZKTeco IN02-A دستگاه حضور و غیاب زد کی تکو ZKTeco IN02-A وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب زد کی تکو ZKTeco SF200 دستگاه حضور و غیاب زد کی تکو ZKTeco SF200 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco PA10 دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco PA10 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco D2S دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco D2S وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco P160 دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco P160 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco LX16 دستگاه حضور و غیاب زد کی تی اکو ZKTeco LX16 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC6000 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC6000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC5000 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC5000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC2200 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC2200 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC2100H دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC2100H وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC2100 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC2100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F300 دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F300 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC7000 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد ویردی Virdi AC7000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F699 دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F699 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F560 دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F560 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F160 دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F160 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100 دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب زد کی تی iFace 702 دستگاه حضور و غیاب زد کی تی iFace 702 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب ویردی Virdi AC4000 دستگاه حضور و غیاب ویردی Virdi AC4000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara AC500 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara AC500 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco VF300 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco VF300 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد دینگ Ding AT480-30 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد دینگ Ding AT480-30 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارابان Karaban KTA-260 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارابان Karaban KTA-260 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارابان Karaban KTA-950P دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارابان Karaban KTA-950P وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara Af 390w دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara Af 390w وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco EB-109 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco EB-109 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد دینگ Ding AT480-15 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد دینگ Ding AT480-15 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد دینگ Ding AT480-5 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد دینگ Ding AT480-5 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco EB-141 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco EB-141 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco EB-110 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco EB-110 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد دینگ Ding AT480-50 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد دینگ Ding AT480-50 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco G3 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco G3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara Af 100 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara Af 100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara AC 220 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد فراافزار Faraafzar Fara AC 220 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارابان Karaban KTA-120 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد کارابان Karaban KTA-120 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه کنترل تردد و قفل رمز الکترو سیستم Electro System ES1P دستگاه کنترل تردد و قفل رمز الکترو سیستم Electro System ES1P وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco EB-102 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد زد کی تی اکو ZKTeco EB-102 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
دستگاه حضور غیاب - قیمت دستگاه حضور غیاب

از زمانی که شرکت ها و سازمان های مختلف به فکر ایجاد نظم در رفت و آمد کارکنان خود افتادند، دستگاه حضور غیاب نیز رونق فراوانی پیدا کرد.

انواع دستگاه حضور غیاب

تقریبا همه شرکت ها به یکی از انواع دستگاه حضور غیاب مجهز هستند و تلاش می کنند تا به واسطه آن مدیریت رفت و آمدها را به دست بگیرند. قیمت دستگاه حضور غیاب در مقایسه با امکاناتی که به سازمان می دهد، قابل مقایسه نبوده و ارزش خرید بالایی دارد. تنوع در میان انواع دستگاه حضور و غیاب باعث شده تا همه بتوانند متناسب با محل کار خود، یکی از آنها را تهیه کنند. برای نمونه برخی ترجیح می دهند از دستگاه حضور و غیاب انگشتی بهره مند شوند. در این حالت، اثر انگشت کارکنان برای دستگاه تعریف شده و تنها با همان اثر انگشت کار می کند.

در مدل های قدیمی تر از دستگاه حضور غیاب اثر انگشتی معمولا از نوع کارتی استفاده می شد. در دستگاه حضور غیاب کارتی هر فرد دارای یک کارت مخصوص بوده و هنگام ورود و خروج آن را بر روی دستگاه قرار می دهد. در این حالت ممکن است برخی از آن سواستفاده کرده کارت خود را به دیگری دهند تا در نبود آنها، کارت را بر روی دستگاه قرار دهند.

جدیدترین دستگاه حضور و غیاب

به هر حال پیشرفت فناوری ها به کمک دستگاه حضور غیاب نیز آمده است. شاید این موضوع برای بسیاری از شرکت ها مهم باشد، بنابراین از مدل های قدیمی استفاده نمی کنند. این افراد ترجیح می دهند تا از دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره بهره ببرند تا احتمال سواستفاده از آنها به میزان بسیار زیادی کاهش بیابد.

خرید دستگاه حضور غیاب

 این تنوع در میان دستگاه ها به شما قدرت انتخاب بیشتری می دهد تا با توجه به نیاز خود انتخاب کنید. افراد متخصص در این زمینه، ترجیح می دهند تا همیشه خرید دستگاه حضور غیاب پیشرفته تری را پیشنهاد کنند، اما در هر صورت، به نوع کاربری و نیاز مشتری وابسته است.

شرکت ایده برتر پارسیان نیز که از عوامل فروش دستگاه حضور غیاب است، سعی دارد تا به گونه ای مشاوره دهد تا مشتریان بتوانند بهترین را خریداری کنند.