درباره ایده برتر

مدیریت دانش
امروزه در سازمانها 75% اطلاعاتی که افراد براي کارهاي تخصصی خود نیاز دارند، در مستندات سازمانی یافت نمی شوند. و همچنین بطور معمول 30 در صد وقت افراد صرف یافتن پاسخ براي مشکلاتی می شود که قبلاً در سازمان اتفاق افتاده و بر طرف شده است. در سازمان هر روزه...