کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 886 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 886
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-636 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-636
مشاهده جزئیات محصول
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 800 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 800
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9355 کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9355
مشاهده جزئیات محصول
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 860 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 860
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 830 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 830
مشاهده جزئیات محصول
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-820 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-820
مشاهده جزئیات محصول
۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن رمو REMO C-1100 کاغذ خردکن رمو REMO C-1100
مشاهده جزئیات محصول
۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن رمو REMO c-1200 کاغذ خردکن رمو REMO c-1200
مشاهده جزئیات محصول
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن رمو Remo C-1400 کاغذ خردکن رمو Remo C-1400
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن رمو REMO c-1500 کاغذ خردکن رمو REMO c-1500
مشاهده جزئیات محصول
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن رمو REMO c-3100 کاغذ خردکن رمو REMO c-3100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن رمو REMO c-3200 کاغذ خردکن رمو REMO c-3200
مشاهده جزئیات محصول
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن رمو REMO c-2100 کاغذ خردکن رمو REMO c-2100
مشاهده جزئیات محصول
۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن رمو REMO c-5100 کاغذ خردکن رمو REMO c-5100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9681 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9681
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک ProTech SD 9670 کاغذ خردکن پروتک ProTech SD 9670
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9680 کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9680
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9310 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9310
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD9830 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD9830
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9220 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9220
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355 کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355
مشاهده جزئیات محصول
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9290 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9290
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9331 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9331
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9330 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9330
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اطلس Atlas CC0660 کاغذ خردکن اطلس Atlas CC0660
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9150 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9150
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita U5 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita U5
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9671 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9671
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 70 کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 70
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 90 کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 90
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اچ اس ام HSM shredstar multishred کاغذ خردکن اچ اس ام HSM shredstar multishred
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر Mehr MM-350C کاغذ خردکن مهر Mehr MM-350C
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 80 کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 80
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-520 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-520
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه کاغذ و سی دی خردکن EBA DINO 28 AUTO FEED دستگاه کاغذ و سی دی خردکن EBA DINO 28 AUTO FEED
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک Protech 468 کاغذ خردکن پروتک Protech 468
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9360 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9360
مشاهده جزئیات محصول
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 812 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 812
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 870 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 870
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Silver کاغذ خردکن نیکیتا Silver
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9010 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9010
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا 468 Nikita کاغذ خردکن نیکیتا 468 Nikita
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن کبرا Kobra 260 TS C4 کاغذ خردکن کبرا Kobra 260 TS C4
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن کبرا Kobra 270 TS C2 کاغذ خردکن کبرا Kobra 270 TS C2
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9511 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9511
مشاهده جزئیات محصول
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita Silver Plus کاغذ خردکن نیکیتا Nikita Silver Plus
مشاهده جزئیات محصول
۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9522 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9522
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9520 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9520
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک Protech SD-9522 کاغذ خردکن پروتک Protech SD-9522
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک Protech SD 9520 کاغذ خردکن پروتک Protech SD 9520
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9351 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9351
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9360 کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9360
مشاهده جزئیات محصول
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-850 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-850
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-510 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-510
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اطلس Atlas CC1040C کاغذ خردکن اطلس Atlas CC1040C
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 836 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 836
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا 568 Nikita کاغذ خردکن نیکیتا 568 Nikita
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اطلس Atlas MC1040 کاغذ خردکن اطلس Atlas MC1040
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اطلس Atlas CC0640 کاغذ خردکن اطلس Atlas CC0640
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن دایجین C8245CD کاغذ خرد کن دایجین C8245CD
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اطلس Atlas CC2040 کاغذ خردکن اطلس Atlas CC2040
مشاهده جزئیات محصول
۷۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن اطلس Atlas CC1540 کاغذ خردکن اطلس Atlas CC1540
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9210 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9210
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن دایجین KS-11550 کاغذ خرد کن دایجین KS-11550
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن دایجین KS-11410 کاغذ خردکن دایجین KS-11410
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 130C کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 130C
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred 125i کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred 125i
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اینفواستاپ INFOSTOP IS400X کاغذ خرد کن اینفواستاپ INFOSTOP IS400X
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred 325Ci کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred 325Ci
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن آمازون بیسیک AmazonBasics 8-sheet Cross-Cut کاغذ خردکن آمازون بیسیک AmazonBasics 8-sheet Cross-Cut
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
هارد خردکن پارتسان Partsun 5100 هارد خردکن پارتسان Partsun 5100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 550C کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 550C
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن

دستگاه کاغذ خردکن (Paper Shredder) از جمله تجهیزات فروشگاهی می باشد که امروزه شرکت ها، سازمان ها و فروشگاه های بسیاری در سرتاسر کشور از آن استفاده می نمایند.

البته شاید این محصول نسبت به دیگر تجهیزات فروشگاهی همچون صندوق فروشگاهی، بارکد خوان، فیش پرینتر و لیبل پرینتر کمتر شناخته شده باشد.

کاربرد کاغذ خرد کن در از بین بردن اسناد کاغذی و همچنین کارت های اعتباری و CD و DVD هایی است که لازم است به صورت کامل مخدوش شوند تا از درز اطلاعات آن ها به بیرون سازمان جلوگیری به عمل آید. البته مخدوش کردن کاغذها و CD ها می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در گذشته استفاده از کاغذخردکن ها فقط در سازمان های امنیتی صورت می گرفت. ولی با پیشرفت تکنولوژی و برندهای مختلف تولید کاغذ خردکن

(از جمله کاغذ خردکن اطلس، کاغذ خردکن نیکیتا و کاغذ خردکن مهر، کاغذ خردکن البرز Alborz و کاغذ خردکن رمو remo) در حال حاضر استفاده فراوانی از این نوع تجهیزات فروشگاهی را شاهد هستیم.  

خرید کاغذ خردکن

در خرید کاغذ خردکن باید به یک سری فاکتورها توجه داشت. کاغذ خردکن ها اغلب به دو روش کاغذ را مخدوش می نمایند:
خرد کردن(برش نواری) Strip-cut و خرد کردن برش پودری) Particle-cut
در روش برش نواری کاغذها به صورت نوارهای بسیار باریک در می آیند و در روش خرد کردن، کاغذ به صورت ذرات ریز در می آید. هر دستگاه کاغذ خرد کن دارای سرعت های متفاوتی است که عموماً با واحد متر در دقیقه مشخص می شوند.

همچنین مخزن کاغذ خرد کن ها دارای حجم های متفاوتی است. ورودی کاغذ خردکن ها دارای محدودیت می باشد و در هر کاغذ خردکنی به تعداد مشخصی کاغذ را می توان هم زمان در دستگاه قرار داد. مسئله دیگر در مورد دستگاه کاغذخردکن این است که برای جلوگیری از بروز مشکل، موتورهای کاغذخردکن را مجهز به محافظ حرارتی کرده اند.
در انتخاب کاغذ خردکن باید به تمامی فاکتورهایی که گفته شد توجه داشته باشید تا بتوانید کاغذ خردکن مدنظر خود را با به صرفه ترین قیمت خریداری نمایید. ضمنا قیمت کاغذ خردکن موجود در ایده برتر را می توانید در این صفحه ملاحضه کنید.